Codziennie w godzinach od 8:00-20:00

Polityka Prywatności

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Vitaltur jest przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, wynikających z ustaw i rozporządzeń w tym:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.,
  • Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.

Niniejsze Zasady, mają na celu przedstawienie jednoznacznych informacji dotyczących sposobu zbierania, gromadzenia i identyfikowania danych osobowych. Opisują również sposób, w jaki firma Vitaltur; 64-915 Jastrowie; ul. Jeziorna 1; NIP 765-000-80-56zwana w dalszej części Firmą, chroni prywatność Użytkowników.
 

Choć niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje zasadniczo w stosunku do wszystkich witryn internetowych administrowanych przez Firmę, każda z nich została powołana dla innych celów i posiada różne funkcje. Jeżeli dodatkowe lub inne ujawnienia wymagane są w przypadku określonej witryny internetowej, Firma wskaże zakres takich ujawnień w samej witrynie lub w odrębnej deklaracjach prywatności witryny sieci Web, umieszczonej w takiej witrynie. Każde takie indywidualne ujawnienia prywatności witryny sieci Web uzupełniają i modyfikują niniejsze Zasady, jednak tylko w odniesieniu do witryny internetowej Firmy, w której zostaną umieszczone.
 

Korzystając z witryn internetowych Firmy lub przekazując dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności oraz we wszelkich stosownych Politykach Dodatkowych, obowiązujących na poziomie konkretnej witryny sieci Web.
 

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności (oraz we wszelkich stosownych Politykach Dodatkowych), zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z nich.
 

Zakres udostępniania informacji o Użytkowniku
 

Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne, dotyczące głównie oglądalności witryn i nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Firma przechowuje zgromadzone dane osobowe, dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie Użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.
 

Firma zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości oraz możliwość okresowych kontaktów z Użytkownikami w imieniu własnym, jak również Firm Partnerskich odnosząc się bezpośrednio do funkcjonowania Vitaltur, niekomercyjnych informacji oraz określonych ofert, które mogą być interesujące dla Użytkownika.
 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
 

Firma zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych na poszczególnych witrynach internetowych Firmy, klikając odpowiednie łącze lub pisząc na adres Vitaltur; 64-915 Jastrowie ul. Jeziorna 1 NIP 765-000-80-56.
 

W jaki sposób gromadzimy informacje, na temat naszych Użytkowników:
 

Informacje na temat Użytkowników, Firma pozyskuje głownie poprzez formularze na stronie https://www.lesnachata.pl, formularze wewnętrzne, procedury rejestracyjne związane z zakresem działalności Vitaltur, uczestnictwo w imprezach, w których występują elementy identyfikacyjne Vitaltur, seminariach oraz akcjach organizowanych i propagujących Vitaltur, grupy i organizacje branżowe, publikacje, komunikacje bezpośrednią i bezpośrednią.
 

Informacje przesyłane przez przeglądarkę sieci Web Użytkownika oraz zawarte logach
 

W zakres gromadzonych przez Firmę informacji przesyłanych automatycznie przez przeglądarkę wchodzą zwykle: adres IP providera internetowego Użytkownika, nazwa systemu operacyjnego Użytkownika (taką jak Macintosh® lub Windows®) oraz nazwa i wersję przeglądarki (taką jak Internet Explorer® lub Netscape®). Na podstawie analizy logów dostępowych znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony http://www.leśnachata.pl nastąpiło przez odnośnik. Informacje te nie pozwalają na osobistą identyfikację Użytkownika i Firma korzysta z nich w celu stworzenia danych statystycznych pomagających rozwijać witryny oraz czynić je bardziej kompatybilnymi z technologiami stosowanymi przez Użytkowników.
 

Informacje gromadzone poprzez umieszczenie „cookie” w komputerze Użytkownika
 

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników witryn Firmy, używamy tzw. cookies, tj. identyfikatorów, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację Użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin.
 

Wszystkie witryny internetowe Firmy korzystają z “sesyjnych Cookie”, czyli plików służących oznaczeniu komputera Użytkownika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do witryn Firmy. Sesyjne cookie nie identyfikują Użytkownika osobiście i wygasają po zamknięciu przeglądarki i umożliwiając Firmie stworzenie danych statystycznych o ruchu Użytkownika i korzystaniu przez niego z poszczególnych witryn.
 

Niektóre witryny internetowe Firmy korzystają także z “trwałych cookie”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki i pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich usunięcia. Przypisując komputerowi Użytkownika jednoznaczny identyfikator, Firma jest w stanie stworzyć bazę danych poprzednich wyborów i preferencji Użytkownika, a w sytuacjach, w których takie określenie wyborów i preferencji jest ponownie wymagane, Firma jest w stanie zapewnić je w sposób automatyczny, oszczędzając Użytkownikowi czasu i wysiłków.
 

Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże może spowodować, to utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług witryn Firmy.
 

Informacje, które Użytkownik przekazuje w sposób świadomy i dobrowolny
 

Firma gromadzi informacje, które Użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z witryn internetowych Firmy. Przykładem takich działań jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zapisanie się do biuletynów, uczestnictwo w forach, czatach itp. W wielu przypadkach informacje te mają charakter danych osobowych.
 

Firma korzysta z uzyskanych informacji jedynie w sposób niezbędny do prawidłowej realizacji celu, dla których podlegają przekazaniu. Jednocześnie Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z gromadzonych informacji dla różnorodnych celów związanych z profilem działalności, zapobieganiu oszustwom, badaniom rynku, usprawnienia oferowanych produktów i usług oraz przekazywaniu Użytkownikowi informacji oraz ofert, które w jej opinii mogą być interesujące dla Użytkownika. Po usunięciu wszelkich danych umożliwiających osobistą identyfikację, Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania reszty danych dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych.
 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania danych udostępnianych, przekazywanych lub/i przechowywanych. Firma zastrzega sobie jednak prawo do osobistej weryfikacji danych osobowych oraz kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników.
 

Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych
 

Firma zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu Społeczności. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników odwiedzających strony, a ich zakres określa każdy Użytkownik indywidualnie w osobistym panelu zarządzania profilem. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 

Wszystkie materiały, informacje i listy przesłane bądź opublikowane w witrynach bądź serwisach Firmy przez Użytkownika bądź też w inny sposób przekazane Firmie są traktowane przez obie strony jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań względem tych informacji i może swobodnie kopiować, odtwarzać, włączać do innych materiałów i rozpowszechniać bądź wykorzystywać tego typu informacje, według własnego uznania. Informacje o treści pornograficznej, zawierającej przemoc, nieprzyzwoitej, oszczerczej, zniesławiającej lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawo nie są dozwolone.
 

Zabronione treści
 

Na witrynach Firmy zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, świętokradzkich treści i pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, a które można uznać za przestępstwo lub działanie powodujące inną odpowiedzialność prawną.
 

Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się, do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania, pornografii i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody autora, a także środków naruszających bezpieczeństwo witryn Firmy, wniosków lub reklam, propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do tego, prywatnej informacji dotyczącej dowolnej osoby, informacji obejmującej numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne , podwójne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji, wysyłania, ładowania, przechowywania, sprzedaży lub rozpowszechniania innych obraźliwych treści, jakie według własnego uznania uzna Firma.
 

Prawa autorskie
 

Zawarte w witrynach Firmy wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Nie mogą być wykorzystywane na innych witrynach, a dokładny zakres ich używalności określają poszczególne Regulaminy.

Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku istniejącą umową z Vitaltur, prosimy zapoznać się z Regulaminem Vitaltur.
 

Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji na witrynach Firmy jest jednoznaczne z oświadczeniem woli Użytkownika o posiadaniu praw autorskich bądź dysponowania wyłącznym prawem oraz licencją do danych treści. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Uczestnicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy, przechowywanie i wykorzystywanie w nieograniczonym czasie oraz bezwarunkowo cedują prawa autorskie na Firmę.
 

Bezpieczeństwo danych osobowych
 

Obsługą baz danych osobowych Użytkowników zajmuje się spełniająca wszelkie prawne wymogi firma Suport Mirosław Kryska gwarantująca odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkownika. Firma Suport Mirosław Kryska zapewnia także poprawność i bezpieczeństwo realizacji transakcji.
 

Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza kontrolą Firmy.
 

Odpowiedzialność
 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z witryn Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
 

Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze czytelników, teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane w serwisie porady, wiedza oraz informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 

Dzieci i rodzice
 

Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w żadnych listach dyskusyjnych, konkursach, nie mogą publikować wiadomości ani żadnych informacji na jakiejkolwiek z witryn lub serwisów Firmy bez zgody i poręczenia opiekuna prawnego. Firma świadomie nie namawia ani nie gromadzi danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnym do prawidłowej obsługi Użytkownika.
 

Jeżeli dziecko Użytkownika przekaże dane osobowe, a Użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie z naszych rejestrów, może to zrobić, korzystając z mechanizmów dostępnych w poszczególnych witrynach internetowych.
 

Linki do innych stron internetowych
 

Na witrynach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
 

Użytkownik może zamieścić łącze do witryn i serwisów Firmy, o ile w takim łączu nie będzie znajdować się informacja niezgodna z postawieniami Regulaminu.
 

Zmiany w niniejszych Zasadach i naszych Deklaracjach prywatności
 

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój witryn Firmy mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności, dlatego Firma będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności.
 

Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji Polityki Prywatności w odpowiedniej witrynie internetowej Firmy. Zalecamy regularne przeglądanie Polityki Prywatności, w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone zmiany. Dzięki temu Uczestnicy zawsze będą wiedzieć, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jaki sposób i kiedy je ujawniamy. Nieprzerwane korzystanie z witryn i serwisów Firmy oznacza akceptację naszej polityki prywatności.
 

Kontakt
 

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisów Firmy, czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: obozy@1v.pl .

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.